GDPR

Na tejto stránke môžete nájsť všetky relevantné informácie týkajúce

spracúvania osobných údajov nami ako prevádzkovateľom. Taktiež môžete
prostredníctvom tejto stránky podať i žiadosť o informácie ako aj iné
podnety.

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom
rozsahu garantujeme  Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných
údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a
zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime
princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania ,
minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia
informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti,
dostupnosti a integrity osobných údajov.

Zásadne spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia
sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje
budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania,
ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na
našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Informačná povinnosť pre zamestnancov

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

na aké účely spracúvame osobné údaje

na akom právnom základe

aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

aká je doba uchovávania osobných údajov

informácie o cezhraničnom prenose

kategórie dotknutých osôb

informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené
podľa jednotlivých informačných systémov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na
konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov
je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným,
oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania
transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú
jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené
samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých
informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako
Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické
opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť
riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich
osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34
Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje
Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov,
požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré
nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich
spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov
nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie
zmluvného vzťahu.PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo
obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, najmä nie však
výlučne:

Výber zamestnancov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom
a obdobným vzťahom
plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni
plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni
plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a
pracovnej zdravotnej služby
plnenie daňových povinností zamestnávateľa
mzdová politika zamestnávateľa
evidencia dochádzky zamestnancov prostredníctvom individuálnych zápisov
príchodu/odchodu do práce do dochádzkových listov
evidencia výstupov z lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k
práci zamestnancov za účelom naplnenia povinností vyplývajúcich z
predpisov v oblasti ochrany zdravia

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber zamestnancov    zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich

s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom     zákon č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni       zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni    zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a
pracovnej zdravotnej služby          zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov                                    
                                                      zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov,

zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska
zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do
kategórií

branná povinnosť         zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie daňových povinností     zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

zákon NR SR  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mzdová politika zamestnávateľa           zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácu  
     Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia, pričom hlavný záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu
zamestnancovi druhu a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu
zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb z povolania a umožniť
prispôsobenie pracovných podmienok zdravotnému stavu zamestnanca.

Kontrola dochádzky zamestnancov
Plnenie zákonnej povinnosti – Zákonník práce

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

Sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej agendy, sprostredkovateľ na
spracúvanie mzdovej agendy,

sprostredkovateľ – technik BOZP, PO

sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby,

Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové
dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti,

Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov,

Zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie os. Údajov ?

Uvedené lehoty sú po skončení PP

Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie,
Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia
zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis
z RT, Pracovné úrazy zamestnancov) – 70 rokov

Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a
nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd – 50 rokov

Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne
podklady ku mzdám a odmenám –  5 rokov

Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia- 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

uchádzači o zamestnanie,

zamestnanci,

manželia alebo manželky zamestnancov,

vyživované deti zamestnancov,

rodičia vyživovaných detí zamestnancov,

blízke osoby,

bývalí zamestnanci

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Personálna a mzdová agenda zamestnancov:

–           meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

–           rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

–           podpis,

–           číslo dokladu totožnosti,

–           rodinný stav,

–           štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

–           trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

–           pohlavie,

–           údaje o vzdelaní,

–           spôsobilosť na právne úkony,

–           poberanie prídavkov na deti,

–           mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

–           údaje o odpracovanom čase,

–           údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

–           sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo
správnym orgánom,

–           peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

–           neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych
sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

–           ročný úhrn vyplateného dôchodku,

–           údaje o pracovnej neschopnosti,

–           údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

–           údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

–           údaje o zamestnávateľoch,

–           pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

–           údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia,

–           údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

–           údaje z potvrdenia o zamestnaní,

–           údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných
občanov,

–           údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

–           údaje z dokladu o bezúhonnosti,

–           údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

–           údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej
poisťovne,

–           osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o
absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

–           údaje uvedené v životopise.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana
pred požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje:

–           meno, priezvisko, titul,

–           pracovné zaradenie.

Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam o registrovanom
pracovnom úraze“ a „Oznámenie o poistnej udalosti“ podľa predtlače
uvedenej v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva Sociálnej
poisťovne, ktorý obsahuje:
–           meno a priezvisko, titul,

–           adresa, bydlisko,

–           dátum narodenia,

–           pracovné zaradenie, funkcia,

–           lekárska správa, zdravotnícky posudok,

–           doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz a pod.)

Pracovná zdravotná služba

–           meno, priezvisko, titul,

–           dátum a miesto narodenia,

–           rodné číslo, adresa, bydlisko,

–           pracovné zaradenie,

–           zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch
vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so
zdrav. stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Zverejňovanie fotografií zamestnancov a dotknutých osôb (verejnosti) so
zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa
na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na
sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a
zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku prevádzkovateľovi
– 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zamestnanci prevádzkovateľa IS,

verejnosť.

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

            meno a priezvisko,

            pracovné zaradenie,

            fotografia (farebná alebo čiernobiela),

            videozáznam

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa

Názov IS : EVIDENCIA ZAMESTNANCOV – VIZITKY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme
poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným
partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe,
elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov
alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej
stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré
zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný
záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, t.j. „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby
je oprávnený poskytovať t.j. spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť
jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo
zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce,
telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko
a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s
plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných
povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“

Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť
ani bezpečnosť.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

poverení zamestnanci

obchodní partneri, klienti, zákazníci

potencionálni partneri

návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,

osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca (dotknutej osoby) za
účelom kontaktovania

príjemca e-mailovej korešpondencie

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľ
odstráni zverejnené údaje.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zamestnanec

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné
zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo
zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové
číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje
zamestnávateľa,

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej
disciplíny v zmysle Zákonníka práce prostredníctvom: GPS, IP adresy,
emaily, výpisy hovorov

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Hlavným oprávneným záujmom je uplatnenie § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri kumulatívnom
naplnení obligatórnej podmienky oboznámenia zamestnancov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

softvér 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zamestnanci prevádzkovateľa

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Meno, priezvisko, titul,

Sledovanie navštevovaných web stránok, emailovej komunikácie, výpisu
hovorov, monitorovanie hovorov, monitorovanie pohybu prostredníctvom GPS

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých
faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne,
zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo,
evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a
drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva
organizácie.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci
podľa príslušných právnych predpisov,

sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Faktúry- 10 rokov

Interné doklady – 10 rokov

Pokladňa – 10 rokov

Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

Bankové výpisy – 10 rokov

Účtovné závierky – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

–           meno, priezvisko, titul,

–           adresa trvalého pobytu,

–           dátum narodenia,

–           druh a číslo dokladu totožnosti,

–           adresa prechodného pobytu,

–           telefónne číslo,

–           e-mailová adresa,

–           podpis,

–           číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Poznámka

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i na iné účely (ako napr. pri
evidencii pošty) v takomto prípade budete spadať pod iné kategórie
dotknutých osôb. Pre ktoré konkrétne nájdete v iných záložkách.

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných
zástupcovov a iné kategórie dotknutých osôb
Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných
zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

na aké účely spracúvame osobné údaje

na akom právnom základe

aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

aká je doba uchovávania osobných údajov

informácie o cezhraničnom prenose

kategórie dotknutých osôb

informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené
podľa jednotlivých informačných systémov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na
konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov
je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným,
oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania
transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú
jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené
samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých
informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako
Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické
opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť
riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich
osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34
Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje
Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov,
požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré
nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich
spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov
nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie
zmluvného vzťahu.

PRÁVNE VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je
zabezpečenie vedenia právnej agendy(napr. prvostupňové konanie,
vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov,
zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách
škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie
opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  
zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j.
vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.Do tejto agendy spadá spracúvanie
osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v
plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný
súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia
podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do
konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením
nároku na úhradu dlžnej sumy.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších
predpisov,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,

zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom
znení

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

súdne orgány
exekútorské úrady
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných
právnych predpisov,
advokát
dlžník a jeho právny zástupca
intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní
poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zamestnanci prevádzkovateľa IS,
dlžníci,
protistrany v sporoch,
iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

meno, priezvisko, titul,
adresa, bydlisko,
dátum narodenia,
číslo občianskeho preukazu,
u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,
telefónne číslo,
e-mailová adresa.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych
záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov
majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

 Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko
– odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo
zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy  podľa
príslušných právnych predpisov

Banky –             Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších
predpisov

Poisťovne – Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti – Zákon č. 324/2011 Z. z. o
poštových službách v znení neskorších predpisov

Dodávatelia – zmluvný základ

Súdy, orgány činné v trestnom konaní   Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný
sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších
predpisov,

č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Audítor účtovnej závierky – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v
znení neskorších predpisov

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

–  Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k
nehnuteľnostiam – 10 rokov

Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské,
Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície,
Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) -10 rokov

– Poistné udalosti – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zmluvná strana – fyzická osoba

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Titul

–      Meno

–      Priezvisko

–      Dátum narodenia

–      Rodné číslo

–      Telefónne číslo

Mailová adresa

–      Číslo občianskeho preukazu

–      EVČ

–      Cena

–      Číslo účtu

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa
registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej
evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie
plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre
ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a
odoslanej pošty.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente)
Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách             5 rokov

Registratúra      10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov
vymedzených prevádzkovateľom

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie
databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu
plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia
plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným
oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového
plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

            meno, priezvisko, titul,

            pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

            osobné číslo zamestnanca,

            zamestnanecké číslo zamestnanca,

            odborný útvar,

            miesto výkonu práce,

            telefónne číslo,

faxové číslo,

            adresa elektronickej pošty na pracovisko,

            identifikačné údaje zamestnávateľa.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je
vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv
ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  
Vaše osobné údaje?

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných
právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom
vymedzených účelov obráti

na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

            titul, meno a priezvisko,

            adresa, bydlisko,

            kontaktné údaje,

            údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť
o uplatnenie práv týka,

            ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie
práv-

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Poznámka

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i na iné účely (ako napr. pri
evidencii pošty) v takomto prípade budete spadať pod iné kategórie
dotknutých osôb. Pre ktoré konkrétne nájdete v iných záložkách.

Aké sú Vaše práva?
Právo na prístup k OÚ
Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť

Právo namietať

Právo podať návrh

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame,
najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté
osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných
systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu
uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba ste VY.

Aké máte práva?

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k
spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo
uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá
osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania,
kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe
spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní,
prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako
prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie
totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v
súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti
dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ
prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu
týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je
bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude
prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie
formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne
používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o
iný spôsob.

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/
týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a
závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže
osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a)
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo
inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa
spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom
pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f)
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu,
že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu
prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z
dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na
výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe
žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť
dotknutej osoby je dôvodná.

Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k
spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo
uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá
osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania,
kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe
spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní,
prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako
prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie
totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v
súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti
dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ
prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu
týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je
bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude
prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie
formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne
používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o
iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných
údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov
do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k
vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla
prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne
používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné
údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe
zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej
osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže
namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu
plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu;
c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na
štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto
prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré
prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku.

Právo podať návrh na začatie konania

 

mail na podnety:

martinbucko@venys.sk